سلام

چه شیرین است تجربه ی ضعف
و چه خوب است که تمام آدم ها ضعف دوران خردسالی را تجربه کرده اند
کسی اگر آنقدر شنوا بود و صدای دو واعظ سوار بر دوشش را شنید که هیچ
اما اگر فکر می کنید یادتان می رود
اگر فکر می کنید روزی پیچیدگی بازوان و توان ساعت ها سگدو زدن شما را بر خود غره می کند
نه ! اگر فکر می کنید یادتان می رود که آدمی ، ممکن است روی سنگ حمام هم سر بخورد و خدای ناکرده …
اگر فکر می کنید …
دستی بجنبانید
دست بجنبانید و هم خودتان را از تنهایی در بیاورید
هم کودکی دست و پا کنید تا با بزرگ شدنش مدام شما را موعظه کند
فقط مراقب باشید آنقدر دیر نشود تا میان حمامِ پاره ی تنتان ، یکباره لغزندگی کف حمام را فراموش کنید و …

من که همیشه از دیر شدن می ترسم

پ.ن:
1- انگار که در و دیوار عالم معلم باشند …
2- کم کار و بی انضباطم ؛ ببخشید
3- هیچی این ها بهانه اش خانواده ای بود که خیلی زود تشکیل شد

همین! مال هیچکس نیست!